nicole-fan.org

  • img img

Description

จอยเกมส์ จอยไร้สาย JOY wireless Oker w76 สำหรับคอมพิวเตอร์ , PS3

❌ 350฿

-ฟังก์ชั่นแบบไร้สาย ด้วยความถี่ 2.4GHz
-ใช้งานได้สมบูรณ์กับระบบปฏิบัติการ win9x/2000/me/xp/vista/7/PSIII;
-ใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AAA,มีความสามารถในการใช้งานต่อเนื่องสูงกว่า 10ชั่วโมง;
-รองรับสัญญาณแบบหลายสัญญาณพร้อมกัน ซึ่งสัญญาณดังกล่าวจะไม่มีการรบกวนซึ่งกันและกัน (สูงสุด 20ชุด);
สนับสนุนโหมดดิจิตอลและอานาล็อค;
-ระยะใช้งานสามารถใช้ได้ในรัศมีใน 8 เมตรแต่ไม่เกิน 10เมตร;
-ด้วยมอเตอร์สั่นสะเทือนคู่ทำให้สามารถตอบสนองอารมณ์ได้อย่างดีเยี่ยม

ด่วน60 ธรรมดา45

No reviews yet!
There are no reviews for this business, be first to write a review!
Write Review
5
4
3
2
1